O mne


Volám sa Roman Václav, problematike riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti sa cielene venujem od roku 2006. Počas tohto obdobia som sa venoval samostatne ale aj ako súčasť tímu špecialistov oblasti vzdelávania oprávnených a zodpovedných osôb podľa príslušnej legislatívy a zároveň praktickej implementácii systému riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti u povinných osôb.

image

- praktické skúsenosti s problematikou od roku 2006 (Datasoft Consulting s.r.o., ISIT Slovakia s.r.o.)
- r. 2015 Interný audítor systémov manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
- r. 2016 kvalifikácia LEKTOR
- r. 2016 Bezpečnostný technik podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- r. 2016 - skúška zodpovednej osoby podľa §24 ods.5 zákona NRSR č.122/2013, potvrdenie č. 56/2016
- r. 2017 – Master of Law – LL.M., so špecializáciou ochrana osobných údajov v prac. práve
- r. 2017/2018 – MBA, špecializácia kybernetická bezpečnosť podniku
- r. 2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
- r. 2018 int. audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
- r. 2019 člen Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB)
- r. 2021 Interný audítor SMPK systému manažérstva Protikorupcie podľa EN ISO 37001
- od r. 2021 člen Spolku pro ochranu osobních údaju
- od r. 2022 pristupujúci člen Národnej komunity kyberneticko – bezpečnostných kompetencií
- r. 2023 člen Spolku na ochranu osobných údajov SR
- r. 2023 člen ČIMIB (český institut manažeru IB)
- r. 2023 ISIT Slovakia sro sa stáva členom komunity EU profesionálov KB (ECCC)

PREDNÁŠKOVÁ AKTIVITA:
- CR ISSS 2022 v_Hradci Králové 16-17. 5. , téma : Praktické riadenie KB v_organizácii
- SR Kybernetická bezpecnost 2022_3 - 4.10. v_Jasnej, téma : Hodnota dát, urcenie hodnotových atribútov informácií v_procesoch organizácie spojených s_ich aktívnou ochranou
- CR Magnus regio Brno 2022.10.10. celostátní konference pro mestské a_ obecní policie téma: Efektivní rízení agend policie z_pohladu GDPR
- CR ISSS 2023 Hradec Králové 15-6.5. téma : Riadenie aktív a_riadenie rizík prostredníctvom modulu KBO v_súlade s_legislatívou NIS2
- SR EPI národná konferencia GDPR 5-6.6. 2023 téma: Kamery a_bezpecnost, najcastejšie porušenia
- SR EPI národná konferencia KYBE 2-3.10.2023 téma: riadenie rizík

image

Počas môjho pôsobenia som pracoval s významnými klientmi najmä z oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR (Kancelária NRSR, Finančná správa SR, Trnavská univerzita, Úrad na ochranu osobných údajov, Slov. Poz. Fond, Štatistický úrad, Najvyšší súd SR, Kancelária Ústavného súdu SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo školstva SR, Tipos , nls., Nemocnica Skalica, Úrad komisára pre deti, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, desiatky mestských a obecných úradov a i.. ) a zároveň desiatkami komerčných organizácií v SR a ČR .V rokoch 2007 až 2020 sme spolu s kolegami preškolili viac než 4000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení ( malých auditov) podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. a následne č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení nesk. predpisov. Vybraným klientom zabezpečujeme plnú podporu vrátane preškolení oprávnených osôb, službou externej zodpovednej osoby DPO a nezávislého poradenstva. V súčasnosti máme aktívnych niekoľko desiatok klientov , pričom medzi najvýznamnejších patria Úrad komisára pre deti SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Finančná správa SR, kde pôsobím od roku 2017 podnes ako externý školiteľ pre oblasť ochrany citlivých aktív a budovania bezpečnostného povedomia v organizácii. Zároveň pôsobím ako softvérový architekt aplikácie ISIT software SK/CZ v moduloch GDPR a Kyberbezpečnosť.

Referencie 2021/ 2023 strategickí zákazníci
Štátna veterinárna a_potravinová správa + 40 RVPS, ÚŠKVBL, Ministerstvo práce, soc.vecí a_rodiny SR, Ministerstvo dopravy SR, Úrad komisára pre deti, Úrad pre reguláciu sietových odvetví SR, Štatistický úrad SR, Slovenská pošta, desiatka obcí a_miest v_SR, Gabor a.s. Continental Matador Púchov a_iní

Školenia


Realizujem nasledovné typy školení:

PREZENČNÉ ŠKOLENIA

- priamo u zákazníka 2 – 4 hod cielené školenia upravené podľa internej dokumentácie povinného subjektu k témam GDPR, KYBE a Whistleblowing (žiadne teoretizovanie ale reálne z praxe)
- školenia sú akceptované dozorným orgánom ako riadne odborné školenia k problematike
- skupinové školenia pre špecialistov z rôznych organizácií v dohodnutých termínoch

VSTUPNÉ ŠKOLENIA PRE ZAMESTNANCOV

- vytvárame videoškolenia pre novonastupujúcich zamestnancov povinného subjektu ku všetkým témam

ELEARINIGOVÉ VZDELÁVANIE

- prostredníctvom ISIT elearning portál preškolíte všetkých zamestnancov k problematike GDPR , KYBE, WB v intervaloch 12 až 24 mesiacov s potvrdením o absolvovaní odborného školenia

Mohli sme sa vidieť na :

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

ISIT software SK/CZSom autorom znalostnej softvérovej aplikácie ISIT Software SK/CZ, ktorá bola do roku 2020 identifikovateľná pod názvom GDPR software GO. Znalostná aplikácia obsahuje viacero samostatných modulov, ktoré sa venujú témam kybernetickej bezpečnosti, ochrane osobných údajov, helpdesku, protispoločenskej činnosti a protikorupcii, spoločenskej zodpovednosti a výhľadovo riadeniu kvality. Softvér je výborným manažérskym nástrojom na správu procesov v organizácii založených na PDCA modeli.

Viac informácií získate na weboch :
www.isitslovakia.sk
www.isitcz.cz
www.analyza-rizik.eu www.whistleblowing-software.eu

Aktuálny katalóg

image

Pre koho je modul ISIT software SK/CZ určený, prečo ho používať

Podrobnejšie informácie o funkcionalite softvéru a povinností prevádzkovateľa sa dozviete na tomto odkaze.

image

image


KontaktBaračka 85, 91451 Trenčianske Teplice
0910 905 154

COPYRIGHT © 2018 Roman Václav
Created by Vladimír Tomek SuArP Systems